Vedtægter

for Foreningen til støtte for Aalborg Kloster

§ 1. Navn

Foreningens navn er “Foreningen til støtte for Aalborg Kloster”.

​§ 2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

​§ 3. Formål

Foreningens formål, er at bistå Bestyrelsen for Aalborg Kloster med:

  • at yde støtte til bevaring (restaurering) og sikring af Aalborg Kloster,
  • at yde støtte til vedligeholdelse og modernisering af Aalborg Kloster og
  • at øge kendskabet til og skabe folkelig opbakning til Aalborg Kloster.

​§ 4. Foreningens kapital og drift

Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent fra foreningens medlemmer og ved bidrag fra privat og offentlig side, herunder fonde mv.

Det årlige kontingent fastsættes af repræsentantskabet.

Det er bestyrelsens opgave løbende at sikre foreningens kapitalbehov.

​§ 5. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af samtlige medlemmer af foreningen.

Som medlemmer af foreningen optages interesserede privatpersoner, herunder beboerne i Klosteret samt grupper, organisationer og foreninger inden for bl.a. kulturlivet, erhvervslivet og bolig-/ byggebranchen, der er interesseret i at bidrage til Klosterets bevarelse. Desuden kan offentlige myndigheder, herunder kommunale myndigheder, opnå medlemskab.

Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer til bestyrelsen.

Intet medlem kan have mere end én repræsentant.

Aalborg kommune v/ borgmesteren og Bestyrelsen for Aalborg Kloster udpeger hver 1 repræsentant.

Medlemmer af bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode.​

Ved vakance indtræder det nye bestyrelsesmedlem i den resterende del af 4 års-perioden.

Hver repræsentant har én stemme. Såfremt en repræsentant møder med en rådgiver, har rådgiveren alene taleret.

For hvert medlem kan udpeges en suppleant.

Ved et medlems forfald kan suppleanten give møde.

Foreningens ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 31. maj med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
​4.​ Fastsættelse af næste års kontingent.
​5.​ Valg til bestyrelsen.
​6.​ Valg af to suppleanter for 1 år.
​7.​ Valg af en regnskabskyndig revisor.
​8.​ Indkomne forslag.
​9.​ Eventuelt.​

​Indvarsling til repræsentantskabsmøde skal ske tidligst 4 uger før og senest 14 dage før afholdelsen ved annoncering i mindst én lokal avis.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 15. februar.

Årsrapporten godkendes af repræsentantskabet med almindeligt stemmeflertal, hvorved forstås én stemme mere end halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer.

Over det på repræsentantskabsmøderne passerede føres en protokol, der efter hvert repræsentantskabsmøde underskrives af bestyrelsen og dirigenten.

§ 6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, såfremt mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til formanden med angivelse af, hvad der ønskes forelagt repræsentantskabet.

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal indvarsles efter reglerne i § 5 senest 14 dage efter, at formanden har modtaget begæringen.

§ 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der forestår foreningens daglige drift.

De af borgmesteren og klosterbestyrelsen udpegede medlemmer er fødte medlemmer af bestyrelsen.

Repræsentantskabet vælger, jf. § 5, 3 medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger formanden blandt de af bestyrelsens repræsentanter, der er udpeget af Aalborg kommunes borgmester og Klosterbestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv næstformand og kasserer.

Bestyrelsens medlemmer er ulønnede.

Bestyrelsen skal påse, at vedtægter og de af bestyrelsen fastlagte retningslinier for tildeling af tilskud overholdes, og at foreningen i øvrigt ledes i overensstemmelse med sit formål.

Bestyrelsens medlemmer har plads i bestyrelsen i 4 år, jf. § 5. Første gang løber perioden fra foreningens etablering indtil udløbet af året 2015.

Suppleanter vælges for samme periode, som det medlem, de er suppleant for.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, blandt disse formanden eller næstformanden.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes af formanden (næstformanden) og et bestyrelsesmedlem i forening.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvori retningslinjer for indsamling og udbetaling af midler er indeholdt. Ændring af forretningsordenens bestemmelser herom kræver enstemmighed i den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, idet indkaldelse sker ved formandens foranstaltning.

Indkaldelse udsendes med mindst 14 dages varsel. Dog kan ethvert bestyrelsesmedlem ved skriftlig begæring til formanden anmode om at få bestyrelsen indkaldt – om nødvendigt med kortere varsel.​

​§ 8. Ændringer af vedtægter

Til ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 4/5 af alle medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor og at minimum 2/3 af alle medlemmer er til stede på repræsentantskabsmødet og stemmer herfor.

​§ 9. Økonomi og regnskabsår

Foreningens økonomiske forpligtelser dækkes alene af foreningens midler, der søges tilvejebragt ved kontingent og tilskud fra privat og offentlig side.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

Eventuelle værdipapirer skal noteres i foreningens navn, og det skal sikres, at midlerne anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til 31. december.

Første regnskabsår er dog fra stiftelsen til den 31. december.

Årsrapporten skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens valgte revisor.

​§ 10. Foreningens midler

Kapitalen anvendes efter fradrag af administrationsomkostninger til foreningens formål, idet bestyrelsen dog er berettiget til at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen.

Foreningens midler skal ikke erstatte den økonomiske støtte, som det offentlige yder til bevarelse af værdifulde ejendomme og miljøer, ligesom midlerne ikke skal anvendes til opgaver, der normalt må betragtes som offentlige anliggender.

​§ 11 Foreningens ophør

Opløsning af foreningen kræver, at mindst 4/5 af bestyrelsen stemmer herfor. Endvidere kræves, at mindst 2/3 af repræsentantskabets fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Ved foreningens opløsning skal en eventuel formue anvendes til kulturelle eller historiske formål til gavn for Aalborg Kloster. Dette skal ske i enighed med bestyrelsen for Aalborg Kloster.

Bestyrelsen skal ved foreningens ophør fungere, indtil den økonomiske opgørelse af foreningens eventuelle aktiver er gennemført efter vedtægterne.

​Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 14. november 2011.​

Læs mere om Foreningen til støtte for Aalborg Kloster.