Vedtægter for Aalborg Kloster

Helligaandsklosteret i Aalborg (Fond)

§ 1

Fondens navn er: Aalborg Kloster (Helligaandsklosteret i Aalborg).

§ 2

Fondens hjemsted er: Aalborg Kommune.

§ 3

Fondens formål er, i overensstemmelse med historiske traditioner og den udviklede praksis, at drive, bevare og nyttiggøre Aalborg Kloster, først og fremmest ved at yde kvinder over 50 år og mænd over 60 år, der er hjemmehørende i Aalborg Stift, bolig på Klosteret under betryggende forhold.

Stk. 2: Optagelse i Klosteret sker efter skriftlig ansøgning og har til forudsætning, at ansøgeren efter sin alder, helbredstilstand, hidtidige vandel og hele livsførelse findes egent til optagelse på Klosteret.

Stk. 3: Bestyrelsen kan bestemme, at indkaldelse af ansøgere skal ske ved opslag i et eller flere dagblade.

Stk. 4: En beboer kan efter egen bestemmelse udtræde af Klosteret med tre måneders varsel til den 1. i en måned.

§ 4

Beboere har pligt til at bo på Klosteret og skal rette sig efter den for Klosteret fastsatte husorden og de forskrifter, der meddeles dem af Forstanderen.

Stk. 2: Beboere har pligt til at gøre, hvad de kan for at gavne hinanden og Klosteret.

§ 5

Til delvis dækning af de udgifter, der er forbundet med driften af de i Klosteret værende boliger og de dertil hørende faciliteter, betaler Klosterets beboere en månedlig ydelse, benævnt boligbidrag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2: Ved optagelsen på Klosteret betales et indskud, der ligeledes fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3: Bestyrelsen kan, hvor særlige forhold måtte tale herfor, yde en beboer hel eller delvis fribolig og kan tillige træffe bestemmelse om, at en beboer ved optagelse på Klosteret ikke skal erlægge indskud.

Stk. 4: Udover betaling af boligbidrag betaler Klosterets beboere et beløb fastsat af bestyrelsen til dækning af Klosterets udgifter til varme og elektricitet.

§6

Fondens egenkapital udgøres af Klosterets faste ejendom – matr. nr. 259A Aalborg Bygrunde – der ved 18. almindelige vurdering pr. 1. januar 1986 er ansat til en kontantværdi på kr. 3.000.000,-. Endvidere udgjorde Fondens obligationsbeholdning pr. 31. december 1985 et samlet pålydende på kr. 1.025.355,-.

Stk. 2: Fondens øvrige midler skal anbringes i overensstemmelse med de i fondslovgivningen til enhver tid indeholdte bestemmelser.

§ 7

Med fradrag af henlæggelser efter stk. 2 påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i vedtægten. Anvendelse kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelse af Fondens formål.

Stk. 2: Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue under iagttagelse af de bestemmelser herom, som er eller måtte blive fastsat af Justitsministeriet.

§ 8

Fondsmyndighed er Justitsministeren, der som sådan har indseende i Fondens virksomhed i overensstemmelse med de i lovgivningen herom indeholdte bestemmelser.

§ 9

Fonden ledes af en Bestyrelse, der udgøres af biskoppen over Aalborg Stift, politidirektøren for Nordjyllands Politikreds, borgmesteren i Aalborg Kommune, domprovsten i Aalborg Budolfi Provsti, sognepræsten ved Vor Frue Kirke samt et medlem, der udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om valg af formand.

Stk. 2: Fondsbestyrelsen træffer alle beslutninger på Fondens vegne og har ansvaret for Fondens virksomhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3: Bestyrelsen er ulønnet.

§ 10

Den daglige ledelse varetages af en forstander.

Stk. 2: Forstanderen ansættes og afskediges af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning forelægges til kongelig resolution.

§ 11

Bestyrelsen ansætter, efter indstilling af forstanderen, en portner og fastsætter dennes arbejdsopgaver og aflønning.

Stk. 2: Anden medhjælp ansættes og afskediges af forstanderen. Disses antal og aflønning skal godkendes af bestyrelsen.

§ 12

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Fondens regnskab skal udarbejdes af forstanderen i overensstemmelse med god regnskabsskik, og skal indeholde driftsregnskab (resultatopgørelse), balance over midler til driftsmæssig anvendelse, balance over midler tilhørende formuen samt kapitalbevægelser i regnskabsåret.

Stk. 3: Årsregnskabet revideres af to af fondsbestyrelsen udpegede revisorer, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret eller registreret revisor, og indsendes til Fondsregisteret inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 13

Såfremt en beboer, der er optaget på Klosteret inden denne vedtægts ikrafttræden, udtræder af Klosteret forinden der er forløbet 4 år efter optagelsen, kan det af den pågældende erlagte indskud, jf. §5, stk. 2, efter bestyrelsens bestemmelse tilbagebetales helt eller delvist.

§ 14

Opløsning af fonden

Stk. 1. Beslutning om opløsning af Fonden “Aalborg Kloster” kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 2. En opløsning af fonden kræver derudover fondsmyndighedernes tilladelse. Fondens bestyrelse skal overfor fondsmyndigheden begrunde, hvorfor Fonden ønskes opløst.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning skal fondens overskud eller midler principalt efter bestyrelsens indstilling og beslutning og efter forudgående godkendelse af Civilstyrelsen anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen i § 7 om anvendelse af overskud.

§ 15

Nærværende vedtægt træder i stedet for den under 3. februar 1852 stadfæstede Fundats for Helligaandsklosteret i Aalborg med tillæg af 31. december 1912, 12. juli 1915, 11. oktober 1949, 30. juli 1965, 24. august 1987, 21. marts 2014 og 20. november 2021.

Ændringen træder i kraft den 20. november 2021.

Ændringen er godkendt af Civilstyrelsen den 3. november 2021.

Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Kloster den 20. november 2021.

 

Aalborg, den 20. november 2021

Søren Wormslev, formand

Thomas Kastrup-Larsen,
Borgmester i Aalborg Kommune

Anne Marie Roum Svendsen,
Politidirektør for Nordjyllands Politikreds

Jacob Køhn Andersen
Domprovst i Aalborg Budolfi Provsti

Sophie Nordentoft
Sognepræst ved Vor Frue Kirke

Den originale vedtægt med tillæg samt Civilstyrelsens godkendelsesskrivelse findes på Aalborg Kloster.